Pregled pogodb

V odvetniških pisarnah se pojavlja vse več vprašanj o pogodbi o zaposlitvi

by

V odvetniških pisarnah se odvetniki srečujejo z različnimi vprašanji, ki se dotikajo najrazličnejših pravnih področji, zato je zelo pomembno, da je odvetnik pri svojem delu podkovan s številnimi pravnimi znanji, ki jih z razvojem zadeve povezuje v eno in stranki tako ponudi kvalitetno rešitev.

Katere podatke mora vsebovati pogodba o zaposlitvi, da je veljavna?

Vse več vprašanj v odvetniških pisarnah dobivamo o pogodbah, ki opredeljujejo delavno razmerje. Pogodba o zaposlitvi je pogodba, ki jo skleneta delavec in delodajalec, z njo pa uredita delavno razmerje, ki med njima nastane. Zelo pomembno je, da je pogodba sklenjena v pisni obliki. V Republiki Sloveniji poznamo dva tipa pogodb – takšno, ki jo delavec in delodajalec skleneta za določen in takšno, ki jo skleneta za nedoločen čas. V obeh primerih mora pogodba vsebovati obvezne sestavine, med katere štejemo:

 • podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,

 • datum nastopa dela,

 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom ZDR-1,

 • kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,

 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,

 • določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,

 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,

 • določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,

 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,

 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,

 • dolžino odpovednih rokov,

 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in

 • druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom.

Podpis pogodbe o zaposlitvi

Poslovna skrivnost – kako doseči, da jo bo zaposleni varoval?

Poleg tega pa se predvsem delodajalci v odvetniške pisarne zatekajo tudi po nasvet o tem, kako urediti poslovno skrivnost med družbo in zaposlenim. Sicer drži, da je poslovna skrivnost urejena tudi v Zakonu o poslovni skrivnosti, vendar je zakon velikokrat preozko zastavljen in ne podaja odgovorov na vsa vprašanja, ki bi jih delodajalci radi pokrili, zato v odvetniških pisarnah velikokrat svetujejo, da se v pogodbo o zaposlitvi vnese še konkurenčna klavzula ter klavzula, ki opredeljuje poslovno skrivnost in obveznosti, ki jih ima zaposleni iz tega naslova.

Preberite si tudi...