Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odvetnik za gospodarsko pravo pregleda tudi pismo o nameri

by

Gospodarsko pravo je izjemno široko področje in ga lahko razdelimo na posamezne sklope, iz tega pa izhaja, da mora biti odvetnik za gospodarsko pravo izjemno dojemljiv, saj mora hitro povezovati znanja z različnih področji prava. Odvetniki za gospodarsko pravo delujejo tako na področju gospodarskega statusnega prava, ki v večini ureja pravne osebe gospodarskega prava, kot tudi na področju gospodarskega pogodbenega prava, na področju katerega se odvetnik za gospodarsko pravo posveča predvsem pogodbam, ki so bile sklenjene med gospodarskimi subjekti.

V sklopu gospodarskega pogodbenega prava odvetniki za gospodarsko pravo nemalokrat sodelujejo pri sestavi pisma o nameri ter pri sestavi pogodbe o varovanju zaupnosti.

Pismo o nameri (angleško ga imenujemo »letter of intent« (LOI ali LoI) je pravni dokument, ki ga skleneta bodoči oziroma potencialni pogodbeni stranki, ki se nahajata še v fazi pogajanj. Do njega torej pride, ko pogodba še ni formalno sklenjena, stranke pa so o nekaterih aspektih pogodbe že dogovorjene. Stranke se za pismo o nameri navadno odločijo, ko je večina pogodbenih določil razčiščenih, o nekaterih pa pogajanja še tečejo. Pismo o nameri je pravno zavezujoče takrat, kadar so v njem določene vse bistvene sestavine pogodbe. Prav zato je v primeru sklepanja pisma o nameri dobro obvestiti svojega odvetnika, ki nam bo lahko še svetoval in pomagal zaščiti naše pravice in interese.

Odvetniške storitve za gospodarsko pravo

V gospodarskem pravu pa velikokrat naletimo na situacijo, ko so gospodarski subjekti želijo, da bi določeni podatki, ki si jih medsebojno razkrijejo z namenom skleniti določen pravni posel, ostali zaupni. V ta namen se stranke velikokrat odločijo za sklenitev pogodbe o varovanju zaupnosti. Gre za pogodbo s katero se pogodbeni stranki obvežeta zaupne informacije uporabljati samo v namene posla, ki ga sklepata.

Kaj je pregled skladnosti poslovanja in zakaj je dobro angažirati odvetnika?

Seveda pa lahko odvetnik za gospodarsko pravo deluje tudi širše. Zelo pogosto se njegovo pomoč poišče pri pregledu skladnosti poslovanja. Poslanstvo vsakega podjetja je, ali bi vsaj moralo biti, etično in odgovorno ravnanje. Skladnost in etika danes igrata strateško vlogo in morata postati DNK vsakega podjetja. Ljudje želijo poslovati s podjetji, za katera verjamejo, da so etična in transparenta. In ne samo to, podjetja, ki delujejo etično in transparentno, so na dolgi rok uspešnejša in ustvarjajo večjo donosnost.

Preberite si tudi...