Delovna zakonodaja

Odvetniki in odvetniške pisarne za gradbeno pravo in energetiko

by

Odvetniki v odvetniških pisarnah se dan danes ukvarjajo s številnimi pravnimi področji. Vse od civilnega in obligacijskega, pa do kazenskega, mednarodnega in ustavnega prava. Vendar nekatere pravne panoge, ki so se razvile v zadnjih desetletjih, še zmeraj ostajajo prezrte, kljub temu, da je tudi na njihovem področju potreb po nasvetih odvetnika vse več.

 

Gradbeništvo se v zadnjih letih sooča s korenitimi spremembami

Področje hitrega napredka in na področju Republike Slovenije v zadnjih letih tudi večjih zakonodajnih sprememb, je vsekakor gradbeništvo. Gradbeno pravo je področje, kjer najdemo pravila o tem, kako so urejena razmerja med subjekti, ki se pojavljajo na področju gradenj ter pravila o graditvah objektov nasploh. Odvetniške pisarne pokrivajo celoten spekter gradbenega prava.

Storitve odvetniške pisarne na področju gradbeništva navadno delimo na pogodbeno in izvedbeno pravo. V prvo seveda vključujemo sklenitev gradbene pogodbe, ki zajema tudi fazo pogajanj, v drugo pa izvedbo gradbene pogodbe in zastopanje v primeru gradbenih sporov.

Stranke, ki jih odvetniki oz. odvetniške pisarne na področju gradbenega prava zastopajo, so različne. Lahko gre za majhna, srednja, pa tudi za velika podjetja.

Odvetnik s knjigami

Odvetnik v sklopu gradbenega prava pomaga tudi pri sestavi številnih pogodb

Odvetniki za gradbeno pravo bodo svojim strankam svetovali pri pridobitvi zemljišč, ustanovitvi skupnih vlaganj za izvedbo nepremičninskih projektov ter pri pogajanjih in sestavi pogodb o financiranju, gradbenih pogodb, pogodb o stanovanjskih in poslovnih najemih ter pogodb o upravljanju nepremičnin.

Posebno mesto v gradbenem pravu zavzemajo tudi pogodbe FIDIC. Pogodbe FIDIC so nastale kot plod Mednarodne zveze svetovalnih inženirjev (v angleščini poznano kot Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils), ki je leta 1979 izdala prvo zbirko Mednarodnih vzorcev za izdelavo sporazumov med naročniki in svetovalci. Le-ti so bili združeni v mednarodni zvezi svetovalnih inženirjev in sicer pogodb za izvedbo naročila pri izdelavi predinvesticijskih študij, kasneje pa še za izvedbo projektiranja in izvedbo nadzora in za tem za najem projektnega managementa.

FIDIC je zaradi izjemno uspešne uveljavitve omenjenih vzorcev v praksi objavil tudi usklajene standardne vzorce pogodb, ki so razdeljeni v I., II. in III. knjigo ter Rumeno in Belo knjigo.

Storitve, ki jih odvetniki izvajajo na področju gradbenega prava

Odvetniške storitve na področju gradbeništva navadno vključujejo:

  • pripravo in pregled pogodb,
  • pomoč pri pogajanjih,
  • urejanje potrebne administracije,
  • svetovanje ter vodenje pravdnih in arbitražnih postopkov.

Odvetniki na področju gradbenega prava so podkovani s poglobljenim znanjem o pogodbah FIDIC in bodo lahko strankam pomagali tudi na tem področju.

 

Energetika s specifično regulativo terja veliko sprotnega prilagajanja

Tudi energetika predstavlja področje, ki je velikokrat spregledano. Odvetniške pisarne svojim strankam na področju energetike svetujejo na vseh segmentih poslovanja, seveda pa pri tem upoštevajo regulatorni okvir, ki je na področju energetike določen, pa tudi vpetost v mednarodno okolje. Dejstvo je, da se energetski trgi soočajo z vedno večjo regulacijo in z vse strožjim nadzorom, energetska zakonodaja pa je obširna in zahtevna. Zato morajo odvetniki, ki delujejo na področju energetike, ves čas budno spremljati zakonodajo in regulativo na tem področju in svetovati strankam, kako naj se ji sproti prilagajajo.

 

Storitve, ki jih odvetniki izvajajo na področju energetike

Odvetniki v sklopu energetike svojim strankam ponujajo celovito pravno podporo pri izvedbi posameznih infrastrukturnih projektov ter rešitve na področju koncesij, javno-zasebnih partnerstev, javnega naročanja, varstva konkurence ter varstva okolja, saj so to področja neločljivo povezana z energetiko. Poleg tega pa odvetniške pisarne svoje stranke zastopajo tudi v sporih, upravnih postopkih in v drugih zadevah pred sodišči.

Odvetniki

Farmacija in zdravstvo sta velikokrat povezana tudi z javnim naročanjem

Sicer velikokrat omenjeni vendar kljub temu premalo poznani področji sta zdravstvo in farmacija. Odvetniki strankam svetujejo pri tem, kako zagotoviti skladnost njihovega poslovanja s predpisi, ki področje farmacije urejajo. Gre za izrazito reguliran trg, zato morajo biti tukaj še posebej preudarni in strogo slediti vsem spremembam, ki se na področju regulative dogajajo.

Storitve odvetniške pisarne na področju farmacije običajno obsegajo različne storitve – vse od svetovanja s področja oglaševanja zdravil in medicinskih pripomočkov, kliničnih raziskav in študij, cen zdravil in razvrščanja zdravil. Odvetniki pa svetujejo tudi na področju varstva osebnih podatkov in skladnosti poslovanja s predpisi konkurence.

Po pomoč odvetniške pisarne pa se velikokrat obrnejo tudi farmacevtske družbe, ki potrebujejo podporo pri sklepanju pogodb ter poslovanju z javnimi zavodi in zasebnimi agencijami. Družbam pomagajo tudi pri nastopanju na trgu ter pri vstopanju v poslovna razmerja.

Predvsem na področju farmacije velikokrat naletimo na situacijo, ko so razmerja podvržena postopkom javnega naročanja, zato mora odvetnik, ki se ukvarja s področjem farmacije, dobro poznati tudi Zakon o javnem naročanju.

 

Tudi v avtomobilski industriji zaznavamo vse več vprašanj, ki so naslovljena na odvetnike

Seveda pa v današnjih časih nikakor ne moremo mimo avtomobilske industrije, ki je bila še pred nekaj meseci v razcvetu, kriza, ki jo je povzročila epidemija, pa je avtomobilsko industrijo precej prizadela.

Odvetniki, ki delujejo na področju avtomobilske industrije, pokrivajo različna področja – vse od zadev gospodarskega in konkurenčnega prava pa do vprašanj regulatorne skladnosti in prava intelektualne lastnine. Stranke zastopajo tudi v sodnih, upravnih in prekrškovnih postopkih.

Preberite si tudi...