Odvetnik s knjigami

Odvetniki v Ljubljani se pogosto ukvarjajo z vprašanji gospodarskega prava

by

Odvetniki v Ljubljani in drugod po Sloveniji se dan danes soočajo s številnimi izzivi. Razvoj tehnologije in številnih industrijskih panog je namreč skokovit, pravo kot veda, pa je zelo staro, vendar se mora prav zaradi prej omenjenih sprememb tudi ves čas spreminjati. Kljub vsemu pa spremembe ne smejo biti skokovite in brezglave, saj vplivajo na usodo številnih ljudi.

Ljubljana je kot glavno mesto Slovenije tudi mesto, ki je precej bogato “poseljeno” z odvetniškimi pisarnami. Odvetniki v Ljubljani se v odvetniških pisarnah ukvarjajo z različnimi področji prava. Njihova naloga je predvsem svetovanje strankam ter nudenje pravne pomoči, pa tudi zastopanje strank v različnih postopkih in pred sodišči.

 

Kaj je gospodarsko pravo in s katerimi podvejami se odvetniki v Ljubljani ukvarjajo?

Odvetniške pisarne v Ljubljani se ukvarjajo z različnimi pravnimi področji. Kot glavno mesto je Ljubljana vsekakor zelo zanimiva za gospodarske naložbe, zato ni nič čudnega, da se odvetniki v Ljubljani ukvarjajo s pravnim svetovanjem s področja gospodarskega prava. Gre za zanimivo, široko pa tudi zahtevno vejo prava, saj se nenehno prepleta z drugimi pravnimi področji, odvetnik pa mora zato tudi druga pravna področja dobro poznati, da lahko stranki nudi ustrezno pravno pomoč. Ne samo to – gospodarsko pravo se z razvojem trga ves čas tudi razvija, sodna praksa je bogata, spremembe predpisov pa so relativno pogoste.

Pregled pogodb - odvetnik LjubljanaKot že samo ime pove, gospodarsko pravo vsebuje pravna pravila, ki urejajo pravni status gospodarskih subjektov, njihovo notranjo organizacijo in njihova medsebojna razmerja pri prometu blaga in storitev na trgu. Temeljni zakon, ki ureja področje gospodarskega prava je Zakon o gospodarskih družbah ali krajše ZGD-1, poleg tega pa lahko številne določbe, ki zadevajo gospodarsko pravo, najdemo v obligacijskem zakoniku (ali krajše OZ). Poleg Zakona o gospodarskih družbah in Obligacijskega zakonika, pa morajo odvetniki, ki delujejo na področju gospodarskega prava dobro poznati tudi druge zakone in predpise, ki omenjena zakona dopolnjujejo.

Zakon o gospodarskih družbah določa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja.

 

Katera področja gospodarsko pravo pravzaprav zajema?

Odvetniki v Ljubljani za gospodarsko pravo se ukvarjajo predvsem s statusom pravnih oseb ter davčnim in konkurenčnim pravom, vsekakor pa zadeve, ki se znajdejo v odvetniških pisarnah v Ljubljani zadevajo tudi področja intelektualne lastnine in drugih podpanog gospodarskega prava.

 

Odvetniške pisarne v Ljubljani se pogosto soočijo z vprašanji s področja intelektualne lastnine

Izraz intelektualna lastnina se nanaša na vrsto lastnine, ki izvira iz človekovega intelekta oziroma razuma. Med intelektualno lastnino sodijo številne pravice. Sem štejemo na primer pravico do patenta, dodatnih varstvenih certifikatov, znamk, modelov, geografskih označb ter avtorskih in sorodnih pravic. Vse te pravice niso zaščitene zgolj na ravni Republike Slovenije, pač pa precej širše. Njihovo varstvo zagotavlja tudi Evropska unija ter številne mednarodne pogodbe.

Stranke pri odvetnikih v Ljubljani nemalokrat poiščejo pravno pomoč že, kadar želijo zaščititi intelektualno lastnino, pa tudi kasneje, kadar se soočijo s kršitvijo pravice, ki je z eno od pravic intelektualne lastnine zavarovana. Najpogosteje stranke želijo zaščititi določeno znamko. Pri zaščiti znamk ni pogoja novosti, kot je to na primer pri patentih in modelih, zato lahko že obstoječo znamko zaščitimo kasneje.

Seveda pa odvetniki v Ljubljani sodelujejo tudi pri sklepanju gospodarskih pogodb. Gospodarske pogodbe so pogodbe, ki jih sklepajo med seboj gospodarski subjekti. Med gospodarske subjekte štejemo gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, poleg tega pa še samostojne podjetnike posameznike. Med gospodarske pogodbe lahko uvrstimo prodajno in posojilno pogodbo, najemno pogodbo, gradbeno in prevozno pogodbo ter številne druge.

 

Stranke pri odvetnikih v Ljubljani poiščejo pravno pomoč tudi v primeru konkurenčnega prava

Odvetniki v Ljubljani za svetovanje o gospodarskem pravuV zadnjem času se odvetniške pisarne v Ljubljani vse pogosteje soočajo z vprašanji o pravu konkurence. Gre za podpanogo gospodarskega prava, ki skrbi za varovanje konkurence skozi regulacijo dejanj, ki neupravičeno omejujejo konkurenco (t. i. omejevalna dejanja) oz. so v nasprotju s tržnimi običaji (ti. nelojalna konkurenca). Eno izmed temeljnih idej konkurenčnega prava predstavlja ideja, da obvladujoči položaj (ki ga poznamo tudi pod sinonimom monopol) na trgu sicer ni prepovedan, je pa prevedena njegova zloraba. V Republiki Sloveniji sta zakona, ki v osnovi urejata to področje Zakon o varstvu konkurence ter Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence. Kljub vsemu pa stranke za pomoč odvetnika prosijo tudi v primeru, ko je potrebno v katero izmed pogodb, ki jih sklepajo, uvrstiti konkurenčno klavzulo.

 

Odvetniki v Ljubljani ponujajo tudi pravno svetovanje s področja vrednostnih papirjev

V sklopu gospodarskega prava pa ne moremo mimo prava vrednostnih papirjev, saj je pomoč odvetnika tudi na tem področju zelo iskana. Osnovna pravila o vrednostnih papirjih so določena že v Obligacijskem zakoniku. Vrednostni papir je pisna listina, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo izpolnil na njej zapisano obveznost njenemu zakonitemu imetniku.

Verjetno je vsem podjetnikom eden izmed najbolj poznanih vrednostnih papirjev delnica. Delnica je članski množični vrednostni papir, ki predstavlja gospodarsko solastnino v delniški družbi in zato daje delničarju določene pravice, katerih minimalni obseg je določen v Zakonu o gospodarskih družbah.

Preberite si tudi...